child porn, fuck you google child porn, fuck you google child porn, fuck you google

Demire Hayat Veren Teknoloji
DUYURULAR
Yeni web sitemiz yayındadır.
KURUMSAL

Baştuğ Çelik

Türkiye’deki demir çelik sektörünün önemli ve vazgeçilmez noktalarından biri olan Hatay iline bağlı Dörtyol, Payas’ta bulunan aile şirketimiz, “Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş.” 1991 yılında “Nurçelik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.” adı altında 250.000 ton/yıl kapasiteli çubuk demir haddehanesini kurarak faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye demir çelik sektörünün Payas cephesinde, piyasa yapıcılık rolünü ve yaklaşımını hiçbir zaman elden bırakmamayı ilke edinmiştir. 2006 yılı içinde gerçekleştirilen çeşitli yenileme ve iyileştirme yatırımlarıyla fabrika kapasitemiz 450.000 ton/yıl seviyesine çıkarılmıştır.

Firmamız, 2009 yılında, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardına uygun bir sistem kurmuş ve dökümante etmiştir. Sistem uygulanmakta, sürekliliği sağlanmakta ve sürekli olarak iyileştirilmektedir.

VİZYONUMUZ

Doğaya saygı, insana saygı, emeğe saygı, kurum ve kuruluşlara saygılı olmak; kendi sektöründe hep en iyisini ve en yenisini üretmek ve paylaşmaktır.

MİSYONUMUZ

Kaliteli ürünlerimiz, sektördeki sürekliliğimiz ve insan kaynağımızın verimliliğiyle; müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve çevremize kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmaktır.

TARİHİMİZ

Türkiye’deki demir çelik sektörünün önemli ve vazgeçilmez noktalarından biri olan Hatay iline bağlı Dörtyol, Payas’ta bulunan aile şirketimiz, “Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş.”

1991 yılında “Nurçelik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.” adı altında 250.000 ton/yıl kapasiteli çubuk demir haddehanesini kurarak faaliyetine başlamıştır.

Türkiye demir çelik sektörünün Payas cephesinde piyasa yapıcılık rolünü ve yaklaşımını hiçbir zaman elden bırakmamayı ilke edinmiştir.

2006 yılı içinde gerçekleştirilen çeşitli yenileme ve iyileştirme yatırımlarıyla fabrikamızın kapasitesi 450.000 ton/yıl seviyesine çıkmıştır.

KALİTE POLİTİKASI

Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş., kalitesini ulusal ve uluslararası, yasal şartlarda, standartlar ve müşterilerinin isteklerine uygun olarak belirler ve gerçekleştirir. Müşteri memnuniyeti en önemli kriterdir. Kalite, çalışanları, yöneticileri, ürünü ve üretimiyle bir kültürdür. Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş., ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ni kendisine kılavuz edindiği bir kalite yönetimi kurmuş ve uygulamaktadır. Bu sistemi sürekli canlı tutar, yaşatır ve iyileştirir.

SOSYAL SORUMLULUK

Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. Sosyal Sorumluluk

Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş., çevreye ve insanlara saygıyla yaklaşan sosyal odaklı bir şirkettir. Çalışanlarımız için sağlık ve iş güvenliği alanındaki tüm kanuni gereklerin uygulanması, çalışanların gelişimi ve eğitimi için imkanların oluşturulması, üretim sürecimizden kaynaklanan çevre etkilerinin minimuma indirilmesi için tedbirlerin hayata geçirilmesi, doğal kaynaklar ve enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve atıkların geri dönüşümü hususunda projelerin hayata geçirilmesi, Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş.’nin öncelikli sosyal görevleri arasındadır.

Sürdürülebilir etkiler yaratmak için destek verdiğimiz projelerin uzun soluklu olmalarına, toplumsal anlamda fayda üretmelerine ve kalıcı yarar sağlamalarına dikkat ediyoruz.

Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş., yıllardır destek vermekten gurur duyduğu; eğitim, spor, kültür ve sanat alanındaki projelere katkı sağlamaya önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

BAŞTUĞ ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, hür iradeniz ile Şirketimize yapacağınız iş başvurunuzda, paylaşacağınız kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve işleme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verinin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamındaki haklarınız ile bu haklarınız doğrultusunda Şirketimize başvuru imkânlarınız hakkında tarafınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, iş başvurunuz kapsamında paylaşmış olacağınız kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu olan Şirketimizin irtibat kişisinin Mehmet Nuri OKUR olduğunu, kendisine m.okur@bastugcelik.com.tr e-mail adresinden ulaşabileceğinizi bildiririz.
 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

https://www.bastugcelik.com.tr/basvuru.html internet sitemiz linkinden veya doğrudan Şirketimizin İnsan Kaynakları birimine basılı evrakınız ile yapacağınız iş başvurunuzda paylaşacağınız kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılımlar, internet siteleri ve benzeri vasıtalarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başvuru tarihinizden itibaren 6 ay müddetle muhafaza edilecek, tarafınızla bu süre içerisinde iş akdi imzalanmamış olması halinde verileriniz yok edilecektir. Şirketimizle çalışmanız halinde ise, çalışmalarınızın devam ettiği ve mevzuatlarda öngörülen yasal süreler sona ermediği müddetçe, güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecek ve muhafaza edilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizle çalışma imkânınızın değerlendirilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, işe yatkınlık veya tarafınız ile Şirketimiz arasında bir iş sözleşmesi kurulması halinde, sözleşmenin ifası amaçlarıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizle çalışma imkânınızın değerlendirilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, işe yatkınlık veya tarafınız ile Şirketimiz arasında bir iş sözleşmesi kurulması halinde, sözleşmenin ifası, kanuni bildirim zorunluluklarının yerine getirilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, Şirketimizin başvurunuza ilişkin tarafınızı değerlendirebilmesi ve bilgilendirebilmesi, sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu İş Başvurunuza İlişkin Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurunuzu, “yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna.” iletmeniz mümkündür. Bu kapsamda başvurunuzu mevzuat gereğince, yazılı olarak ya da KEP adresiniz ile Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi içerir imzalı bir nüshasını Özerli Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:359/2 Dörtyol HATAY adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’nda ve Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili talebi muhasebe@bastuggroup.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
 

 

VERİ SORUMLUSU.

Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası - 9091

Özerli Mah. Alparslan Türkeş Bulv.No:359/2 Dörtyol HATAY

http://www.bastugcelik.com.tr/

© 2014 Baştuğ Çelik
x